Výrobcovia / značky

Ochrana osobných údajov

Úvod InfoOchrana osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

 

K osobným údajom, ktoré nám poskytujete za účelom nákupu majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií zabezpečujeme sami. Naša firma neposkytuje Vaše osobné údaje tretím stranám pre účely marketingu.

K Vašim osobným údajom majú prístup aj nasledovné spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona o GDPR:

  • DPD, SL pošta - prevádzkujú kuriérske a doručovacie služby 
  • All4Net s.r.o. – poskytovateľ e-shopovej aplikácie
  • NR consult, s.r.o, firma, ktorá spracúva naše účtovníctvo

V prípade, že sa rozhodneme rozšíriť spoluprácu s inými externými firmami, naša spoločnosť bude využívať len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.


Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Návštevník ktorý vyplní formulár na stránke, súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Pri prehliadaní webových stránok sa zaznamenáva vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu. Používanie súborov cookie môžete vo svojom prehliadači zakázať.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ak si myslíte, že vaše údaje spracovávame v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@hifiguru.sk  alebo na tel. číslo 0903 106 751

 

1. Právo na informácie

Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe pri spracúvaní osobných údajov nasledovné informácie:

a) údaje o našej spoločnosti

b) kontaktné údaje na osobu zodpovednú za dodržiavanie predpisov GDPR

c) účely spracúvania

d) právny základ spracúvania

e) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnené záujmy, ktoré sleduje

prevádzkovateľ alebo tretia strana;

f) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

g) v relevantnom prípade informácia o tom, že naša spoločnosť zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej

krajiny alebo medzinárodnej organizácii

h) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

i) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej

osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať

proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

j) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR,

existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť

spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

k) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

l) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné

údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;

 

2. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe, ak tieto osobné údaje neboli získané od nej, všetky

informácie uvedené v bode 7.1 tejto organizačnej smernice a tiež z akého zdroja pochádzajú osobné

údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Tieto informácie poskytne naša spoločnosť dotknutej osobe v primeranej lehote po získaní osobných

údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa

osobné údaje spracúvajú uvedené v článku 14 ods. 3 GDPR

Naša spoločnosť neposkytne dotknutej osobe tieto informácie v prípadoch uvedených v článku 14

ods. 5 GDPR, najmä ak:

a) dotknutá osoba má už dané informácie

b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie

c) sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve členského štátu,

ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu

oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 

3. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,

ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom

 

4. Právo na opravu

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne

osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na

doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

5. Právo na vymazanie

 

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných

údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak

je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1

písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené

dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva

členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods.

1.

 

6. Právo na obmedzenie spracúvania

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto

prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada

namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba

na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené

dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

7.  Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo

    obmedzením spracúvania

 

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo

vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1

a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o

týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

8. Právo na prenosnosť údajov

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu

prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo

na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos

osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky

možné.

 

9. Právo namietať

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti

spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e)

alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

10. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na

  1. automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú
  2. alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
Copyright 2014 - 2024 © hifiGURU